BAN CHỦ NHIỆM KHOA

11/17/2021 6:40:22 PM
 

1. Trưởng khoa Lê Văn Cường

 
Media/2011_nln.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3939966460326-bc87308589460a31b1a48cab95e7d7c3-20221207100159-e.jpg
 

 

 

  TS. Lê Văn Cường

   Mobile:   

   Fax: 

   Email: levancuong@hdu.edu.vn

   VP:  Khoa NLNN, Trường ĐHHĐ

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của Khoa;

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác chính trị tư tưởng; Kế hoạch, chiến lược phát triển của Khoa; Tổ chức - Cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Phụ trách công tác an ninh trật tự, phòng chống bão lụt; Hành chính - Tổng hợp và Cơ sở vật chất; Thi đua - Khen thưởng;

c) Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

- Trưởng ban ISO của đơn vị;

- Tổ trưởng Tổ đảm bảo chất lượng;

- Các hoạt động đào tạo: Đào tạo ngắn hạn; đào tạo sau đại học; Tuyển sinh, tốt nghiệp tất cả các bậc, hệ đào tạo trong Khoa;

- Các hoạt động KHCN&HTQT: Đề tài KHCN các cấp, Hội thảo khoa học các cấp; Phê duyệt kế hoạch đi dự hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh; Các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đoàn vào, đoàn ra;

- Công tác người học: Chuyển trường; Gia hạn học tập; Đồng phục học đường (nếu có);

- Trưởng Ban xây dựng hình ảnh tuyên truyền tuyển sinh của Khoa;

- Các hoạt động thuộc Đề án khai thác khu thí nghiệm - thực hành của Khoa.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, bộ phận:

- Bộ môn Khoa học Cây trồng;

- Bộ môn Khoa học Đất và Môi trường;

- Tổ thực hành Vườn - Trại (nếu có);

- Trợ lý Giáo vụ đối với bậc đào tạo sau đại học;

- Trợ lý Khoa học công nghệ và HTQT

e) Là chủ tài khoản của Khoa.

2. Phó Trưởng khoa Bùi Thị Huyền

 
Media/2011_nln.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/2-20211116025609-e.jpg
 

 

 

  TS. Bùi Thị Huyền

   Mobile:   

   Fax: 

   Email: buithihuyen@hdu.edu.vn

   VP:  Khoa NLNN, Trường ĐHHĐ

a) Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng khoa về các lĩnh vực, các hoạt động được phân công;

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nề nếp làm việc của CBVC, LĐ trong toàn Khoa; Quản lý công tác người học tất cả các bậc, hệ trong khoa; Các hoạt động đào tạo và Quản lý người học theo phạm vi được phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác người học; GVCN và CVHT;

- Theo dõi nề nếp làm việc của CBVC-LĐ trong Khoa và nề nếp học tập của học viên, sinh viên, tất cả các bậc, hệ đào tạo trong Khoa;

- Trưởng ban Văn- Thể- Mỹ, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác Văn - Thể - Mỹ, Vệ sinh môi trường;

- Chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao trong Khoa (nếu có);

- Các hoạt động đào tạo: Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bậc đại học đối với tất cả các hệ đào tạo (LT, VHVL, CQ);

- Quản lý và chỉ đạo các hoạt động thực hành, thực tập liên quan đến đào tạo bậc đại học đối với tất cả các hệ đào tạo;

- Các hoạt động cập nhật, biên tập, đăng tải thông tin trên Website của khoa;

- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt học thuật của giảng viên, học viên - sinh viên (nếu có);

- Quản lý các tài sản thuộc các phòng thí nghiệm;

- Theo dõi công tác phối hợp hoạt động giữa khoa và các đoàn thể trong đơn vị;

- Ký các hồ sơ, chứng từ thanh toán xuyên suốt từ Kế hoạc đến hồ sơ thanh quyết toán cuối cùng và chịu trách nhiệm trước Khoa, Nhà trường và pháp luật đối với các hoạt động/công việc thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm báo cáo Trưởng khoa khi có yêu cầu.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các đơn vị, bộ phận:

- Bộ môn Khoa học Vật nuôi;

- Bộ môn Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trợ lý công tác HSSV;

- Trợ lý Giáo vụ phụ trách đào tạo bậc đại học tất cả các hệ đào tạo;

- Quản lý tài chính, các quỹ của Khoa (nếu có).

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.