Công văn, Quyết định

11/17/2021 10:13:36 AM

1. Quyết định số 467 "Về việc ban hành quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường ĐH Hồng Đức"

2. Quyết định số 468 "Về việc ban hành quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường ĐH Hồng Đức"

3. Quyết định số 469 "Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với  học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường ĐH Hồng Đức"

4. Quyết định số 470 "Về việc ban hành quy định cấp và sử dụng thẻ học sinh, sinh viên tại trường ĐH Hồng Đức"

5. Thông báo số 46 "Về việc quy định mã số lớp, mã số sinh viên tại trường ĐH Hồng Đức"

6. Công văn số 234 "Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV trường ĐH Hồng Đức năm học 2021 - 2022"

Tập tin đính kèm