Ban chi ủy

11/16/2021 3:21:31 PM

BAN CHI UỶ CHI BỘ KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

1. Bí thư Chi bộ

Họ và tên:

Lê Văn Cường

Media/2011_nln.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3939910601067-bd1f8622330a93336bcbb48bdba1c521-20221207084728-e.jpg

Ngày sinh:

 

Giới tính:

 

Điện thoại:

 

Email:

levancuong@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa

 

2. Phó Bí thư Chi bộ

Họ và tên:

Bùi Thị Huyền

Media/2011_nln.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/2-20211116025609-e.jpg

 

Ngày sinh:

18/5/1975

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0975.658.958

Email:

buithihuyen@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Phó Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng khoa

3. Chi uỷ viên

Họ và tên:

Nguyễn Thị Loan

Media/2011_nln.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/3-20211116025627-e.jpg

 

Ngày sinh:

03/4/1980

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0919.079.359

Email:

nguyenthiloan@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Chi uỷ viên – Trưởng Bộ môn KH Đất & Môi trường

4. Chi uỷ viên

Họ và tên:

 

 

 

 

Ngày sinh:

 

Giới tính:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

Học hàm, học vị:

 

Chức vụ: