Danh sách cán bộ giảng viên

11/16/2021 5:33:01 PM

TT

Họ

Tên

Ngày sinh

Điện thoại

email

Vị trí

1

Hoàng Thị

Bích

02/06/1978

0988 614 950

hoangthibich@hdu.edu.vn

Giảng viên

2

Nguyễn Thanh

Bình

04/10/1978

0947 379 839

nguyenthanhbinh@hdu.edu.vn

Giảng viên

3

Phạm Thị Thanh

Bình

04/10/1986

0919 770 252

phamthithanhbinh@hdu.edu.vn

Giảng viên

4

Nguyễn Thị

Chính

24/09/1983

01636976525

nguyenthichinhnl@hdu.edu.vn

Nghỉ không lương

5

Nguyễn Thành

Chung

26/12/1982

0945489489

nguyenthanhchung@hdu.edu.vn

TL. Giáo vụ

6

Trần Xuân

Cương

21/06/1989

01659399573

tranxuancuong@hdu.edu.vn

Trợ giảng

7

Lê Văn

Cường

26/06/1984

0981069078

levancuong@hdu.edu.vn

P. trưởng khoa

8

Nguyễn Tất

Đạt

06/02/1986

0913060286

nguyentatdat@hdu.edu.vn

TL. HSSV

9

Nguyễn Thị

Dung

19/08/1985

0988 449 951

nguyenthidung@hdu.edu.vn

Giảng viên

10

Đinh Thị Thuỳ

Dung

12/11/1981

0982 723585

dinhthuydung@hdu.edu.vn

Giảng viên

11

Đàm Hương

Giang

09/01/1987

0988 959 679

damhuonggiang@hdu.edu.vn

Giảng viên

12

Tống Văn

Giang

27/05/1982

 0988959679

tongvangiang@hdu.edu.vn

Giảng viên

13

Đỗ Ngọc

16/08/1985

0942 058 912

dongocha@hdu.edu.vn

Giảng viên

14

Nguyễn Thị

Hải

21/09/1979

0984 761 467

nguyenthihai@hdu.edu.vn

Giảng viên chính

15

Nguyễn Thị

Hằng

20/12/1982

0912388182

nguyenthihang@hdu.edu.vn

CB. Hành chính

16

Trần Công

Hạnh

03/05/1962

0915 683 788

tranconghanh@hdu.edu.vn

Giảng viên chính

17

Nguyễn Hữu

Hảo

02/03/1981

0812663636

nguyenhuuhao@hdu.edu.vn

P. Trưởng bộ môn

18

Nguyễn Văn

Hoan

06/05/1967

0904 709 963

nguyenvanhoan@hdu.edu.vn

Giảng viên chính

19

Trịnh Lan

Hồng

22/06/1987

0987 405 308

trinhlanhong@hdu.edu.vn

Giảng viên

20

Nguyễn T.Minh

Hồng

08/08/1979

0912 603 366

nguyenminhhong@hdu.edu.vn

P. Trưởng bộ môn

21

Phạm Hữu

Hùng

06/09/1978

0983579508

phamhunghung@hdu.edu.vn

Trưởng bộ môn

22

Nghiêm Thị

Hương

18/11/1982

0936 102 589

nghiemthihuong@hdu.edu.vn

Giảng viên

23

Lê Thi

Hường

02/11/1987

0963 559 187

lehuong0211@gmail.com

Giảng viên

24

Nguyễn Thị Thu

Hường

01/06/1984

0908 914 888

nguyenthithuhuong@hdu.edu.vn

Giảng viên

25

Bùi Thị

Huyền

18/05/1975

0166 722 1976

buithihuyen@hdu.edu.vn

Phó trưởng khoa

26

Lê Thị Thanh

Huyền

17/09/1983

0946 274 313

lethithanhhuyen@hdu.edu.vn

Trưởng bộ môn

27

Trần Thị

Huyền

08/09/1982

0946 191 769

tranthihuyen@hdu.edu.vn

Giảng viên

28

Lê Thị 

Lâm

14/06/1982

0988 595 954

lethilam@hdu.edu.vn

Giảng viên

29

Hoàng Thị

Liên

09/09/1982

0983842639

hoangthilien@hdu.edu.vn

GV thực hành

30

Nguyễn Thị

Loan

03/04/1980

0919 079 359

nguyenthiloan@hdu.edu.vn

Trưởng bộ môn

31

Mai Thành

Luân

07/02/1985

0989415570

maithanhluan@hdu.edu.vn

Trợ giảng

32

Phùng Thị Tuyết

Mai

19/07/1978

0916 920 786

phungthituyetmai@hdu.edu.vn

Giảng viên

33

Nguyễn Thị

Mai

20/05/1976

0974 186 949

nguyenthimainl@hdu.edu.vn

Giảng viên chính

34

Khương Văn

Nam

16/10/1986

0934 412 525

khuongvannam@hdu.edu.vn

Giảng viên

35

Lê Văn

Ninh

14/11/1965

0915 776 565

levanninh@hdu.edu.vn

Trưởng khoa

36

Tống Minh

Phương

16/05/1981

0948 462 812

tongminhphuong@hdu.edu

Giảng viên

37

Lê Thị

Phượng

10/02/1983

0915442166

lethiphuong@hdu.edu.vn

Giảng viên

38

Hoàng Văn

Sơn

27/05/1980

0917 959 558

hoangvanson@hdu.edu.vn

Trưởng bộ môn

39

Lại Thị

Thanh

25/11/1981

0165 783 054

laithithanh@hdu.edu.vn

Giảng viên chính

40

Lê Thị

Thanh

10/05/1979

0915656479

lethithanh@hdu.edu.vn

CT. Công đoàn

41

Hoàng Thị Lan

Thương

17/10/1984

0974480 992

hoangthilanthuong@hdu.edu.vn

Giảng viên

42

Phạm Thu

Trang

28/08/1989

0164 977 706

phamthutrang@hdu.edu.vn

Giảng viên

43

Lê Huy

Tuấn

08/04/1984

0902 172 789

lehuytuan@hdu.edu.vn

Giảng viên

44

Bùi Thị

Tuấn

19/01/1980

0986141240

buithituan@hdu.edu.vn

GV thực hành

45

Phan Thi

Tươi

10/02/1986

0975 946 785

phanthituoi@hdu.edu.vn

Giảng viên

46

Nguyễn Thị

Vân

25/07/1986

0979 979 644

nguyenvan.8.86@gmail.com

Giảng viên