Bảo vệ thành công Đề án mở ngành đào tạo Đại học Chăn nuôi – Thú y

3/29/2022 3:26:06 PM
Bộ môn Khoa học Vật nuôi - khoa Nông Lâm Ngư nghiệp đã bảo vệ thành công Đề án mở ngành đào tạo Đại học Chăn nuôi – Thú y.

Ngày 25/02/2022, tại Văn phòng khoa Nông Lâm Ngư nghiệp - Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đã tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Chăn nuôi – Thú y của Bộ môn Khoa học Vật nuôi - Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp - Trường Đại học Hồng Đức.

Hội đồng thẩm định gồm 5 thành viên:  PGS-TS. Phạm Ngọc Thạch - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng); PGS-TS. Đỗ Đức Lực - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phản biện 1); TS. Hoàng Thị Mai – Đại học Vinh (Phản biện 2); PGS-TS. Đậu Bá Thìn – Đại học Hồng Đức (Thư ký Hội đồng); ThS. Mai Thế Sang – Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hoá (Uỷ viên Hội đồng).

Sau quá trình kiểm tra, thẩm định các loại Hồ sơ có liên quan và nghe TS. Hoàng Văn Sơn báo cáo tóm tắt Đề án, Hội đồng thẩm định đã thống nhất và kết luận: Việc mở ngành Đại học Chăn nuôi – Thú y hiện nay là cần thiết và đáp ứng được những yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội làm việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Đề án đã đảm bảo được các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đào tạo trình độ đại học theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 26/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạođm bảo yêu cầu về điều kiện về nội dung và hình thức của một chương trình đào tạo đại học ngành Chăn nuôi – Thú y. Hội đồng thẩm định đã thống nhất “Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Chăn nuôi – Thú y” của Bộ môn Khoa học Vật nuôi - Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp - Trường Đại học Hồng Đức đã đáp ứng được các điều kiện mở ngành với số phiếu tán thành 5/5 (100%)./

(TS. Hoàng Văn Sơn)

Tin liên quan